Javni razpis za podjetništvo – B Energetika MSVP 2022

Slovenski regionalno razvojni sklad (Sklad) je v Uradnem listu št. 103/2022 z dne 29.07.2022 objavil nov javni razpis za podjetništvo – B ENERGETIKA MSVP 2022.

Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju
Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja razvoja v gospodarstvu, ki
ustreza naslednjemu ukrepu:
o Učinkovita raba energije za naložbe na področju:
• naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote,
• izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
• vgradnje energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov,
• uvedbe sistema upravljanja z energijo,
• energetske učinkovitosti v tehnološkem procesu.
o Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spremembam za naložbe na področju:
• toplotne izolacije, in sicer:
o fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
o tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
o ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
• zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
• vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav , in sicer:
o toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
o kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
o toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
o solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
o prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
o sistema ogrevanja v stavbi,
• zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.

Upravičeni vlagatelji so upravičenci:
– registrirani v skladu z ZGD, kot:
o pravna oseba, d.n.o., kd., d.d., d.o. , itd.
o fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
• registrirani v skladu z Zakonom o zadrugah, kot:
o zadruga.

– zasebniki, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, in sicer:
o zdravnik, zobozdravnik, zasebni zdravstveni delavec, ter v primeru dodelitve posojila izven pravil državnih pomoči, tudi
– druge oblike zasebnikov, in sicer registrirani sobodajalec, samostojni novinar, izvršitelj, notar, odvetnik, lekarnar, samozaposleni v kulturi, zasebni raziskovalec, detektiv.

Posojilni pogoji

Obrestna mera je lahko:
• spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,66% letno naprej, ki je odvisen od Skladove ocene.
• Skupna doba vračanja: do 180 mesecev z vključenim moratorijem.
• Delež sofinanciranja Sklada: do 85 % upravičenih stroškov.
• Višina zaprošenega zneska: min. 100.000 EUR, max. 1.000.000 EUR.

Rok oddaje vloge
• Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 15.8.2022 do 31.12.2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

Rok za črpanje sredstev
Rok za črpanje je najkasneje do 31. 12. 2023 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

Več informacij na povezavi: https://www.srrs.si/javni-razpisi/energetika-msvp/#dokumentacija.

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti