Javni razpis spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23) 

V UL RS, Št. 74 z dne 27. 5. 2022 je bil objavljen Javni razpis: Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23).

Namen razpisa: Mikropodjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, predstavljajo okoli 80 % vseh podjetij v lesnopredelovalni panogi, ki na eni strani s svojo razpršenostjo prestavljajo pomemben dejavnik razvoja v lokalnih okoljih, po drugi strani pa so ranljiva na zunanje dejavnike npr. epidemijo Covid-19, zato je namen tega javnega razpisa spodbuditi razvoj mikropodjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa).

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikropodjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost, in ga bomo dosegli s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter stroškov plač ter drugih stroškov v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo mikro podjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo registrirano dejavnost:

 –  C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic). 

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 5.000,00 EUR ter največ 50.000,00 EUR

Skupna predvidena višina sredstev je 1.000.000 EUR, v letih 2022 in 2023

Upravičeni stroški se sofinancirajo v višini največ 60% upravičenih stroškov, preostanek zagotavljajo upravičenci.

 Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev,
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev,
  • stroški plač.

Roka za oddajo vlog sta 30. 6. 2022 in 18. 11. 2022.

Več informacij o razpisu najdete na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-spodbude-za-mikropodjetja-v-lesarstvu/

Deli s prijatelji

Zadnje aktivnosti