Na voljo so mikrokrediti

Slovenski podjetniški sklad je v Ur. listu RS, št. 205/2021 z dne 31.12.2021 objavil javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja.

Za mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR  lahko zaprosijo mikro, mala in srednje velika podjetja po enostavnejšem in hitrejšem postopku pridobitve kredita ter pod zelo ugodnimi pogoji:

 • nižje zahteve po zavarovanju (5 menic podjetja)
 • nižja obrestna mera (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
 • ročnost kredita do 60 mesecev
 • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
 • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000,00 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 1. a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 2. b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 3. c) stroški materiala in trgovskega blaga,
 4. d) stroški storitev,
 5. e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
 6. f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja,
 • je ustanovljen in deluje kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah oz. zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah in
 • ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Vlogo s prilogami je potrebno oddati na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/ .

Javni razpis ima naslednje prijavne roke: 20.01.2022 do 14.00 ure, 10.02.2022 do 14.00 ure, 01.03.2022 do 14.00 ure. Javni razpis bo odprt do 01.03.2022 oz. do porabe sredstev.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Dodatne  informacije dobijo prijavitelji na telefonskih številkah: (02) 234 12 88, (02) 234 12 74, (02) 234 12 42 in (02) 234 12 64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti