Likvidnostni brezobrestni krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo

SPOT

Podjetniški članek, št. 1/2022

Slovenski podjetniški sklad je v Ur. listu RS, št. 205/2021 z dne 31.12.2021 objavil Javni razpis P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo v skupni vrednosti 10.800.000 EUR. Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom.

Kdo se lahko prijavi na javni razpis?

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS (gospodarske družbe, s.p., zadruge, zavodi in socialna podjejta), ki imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za potrebe razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje).  Na razpis lahko kandidirajo samostojni podjetniki, ki vodijo poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predlagajo letna poročila na AJPES.

Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/MSP.

Prijavitelj mora ob oddaji vloge poslovati z isto davčno številko najmanj šest (6) mesecev; imeti mora S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2020 z oceno vsaj SB85 (ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno ocen). Financiranje prijavitelja z zaprošenim kreditom mora biti upravičeno z vidika odprave gospodarske škode zaradi virusa COVID 19. To se izkazuje v znižanju čistih prihodkov, ki je razviden iz letnega poročila (AJPES) – Izkaz poslovnega izida 2020/2019), ter mora biti ekonomsko upravičeno; kar pomeni nastanek upravičenih stroškov za neposredne potrebe poslovnih procesov kreditojemalca in spodbujanje podjetniške aktivnosti.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo registrirano eno izmed naslednjih glavnih dejavnosti in jo tudi opravljajo, razvrščeno v področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z SKD 2008:

 • I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;
 • I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;
 • I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;
 • I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;
 • N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
 • N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
 • R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
 • H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

Razpis ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oz. so podjetja v težavah v skladu z Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah. Prav tako produkt ne podpira projektov na določenih področjih, navedenih v razpisu.

Podjetje, ki kandidira za likvidnostni kredit, mora imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem načrtovanih, prihodkov po kupcih /poslovnih modelov v vlogi. Imeti mora zaprto finančno konstrukcijo, zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti (običajno se kaže, na podlagi primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo izboljšanje), imeti v obdobju od leta 2022 do 2024 predvideno poslovanje z dobičkom in imeti v obdobju od leta 2022 do 2024 realno načrtovan pozitivni denarni tok.

Kreditni pogoji

Prijavitelj lahko zaprosi za namenski kredit v višini od 5.000 do maksimalno 50.000 EUR, z ročnostjo 2,3,4 ali 5 let. Kredit pa lahko predstavlja do 100 % virov financiranja upravičenih stroškov.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri (EOM). EOM je letna obrestna mera, katere izračun je lahko odvisen od: zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, realne obrestne mere, stroškov odobritve kredita in drugih stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec.

Zavarovanje kredita:

a) za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;

b) za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).

Stroški odobritve in vodenja kredita: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil. Kreditojemalec nosi stroške notarja za sklenitev kreditne pogodbe nad 25.000 € v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Kredit se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 01.11.2021 do 31.10.2022 in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov. Kredit se porabi namensko za nastale upravičene stroške:

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

c) stroški materiala in trgovskega blaga,

d) stroški storitev,

e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Vloge s prilogami je potrebno oddati preko ePortal Sklada: https://eportal.podjetniskisklad.si/.  

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog:

 • 25.01.2022 do 14.00 ure,
 • 25.02.2022 do 14.00 ure,
 • 25.03.2022 do 14.00 ure.

Javni razpis bo odprt do 25.03.2022 oz. do porabe sredstev.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Dodatne informacije zainteresirani prijavitelji dobijo na telefonskih številkah:

(02) 234 12 88, (02) 234 12 74, (02) 234 12 42 in (02) 234 12 64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Članek pripravila:

Marija Rogan Šik, Svetovalka SPOT Svetovanje Obalno – kraške regije

Viri:

Projekt SPOT svetovanje Obalno-kraška regija je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti