Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

V Ur. l. RS, št. 162/2021 z dne 08.10.2021 je bil objavljen javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov.  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna raziskava po tem javnem pozivu šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem:

  • identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
  • ocene ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja za potrebe tujega trga,
  • priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev prijavitelja potrebam tujega trga,
  • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.

Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu.

V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih. Prijavitelj lahko izbere le svetovalca, ki ima v katalogu vpisane reference za tisti trg, za katerega bo prijavitelju izdelal tržno raziskavo, ki bo predmet sofinanciranja po javnem pozivu. Katalog zunanjih svetovalcev vodi Slovenski podjetniški sklad. Objavljen je na spletni strani https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78.

Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.

Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še ni presegel kvote največ 10 tržnih raziskav (ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu) v koledarskem letu v katerem prijavitelj oddaja vlogo.

Več informacij najdete v javnem pozivu na povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=136

 

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti