Novosti na področju ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

SPOT

Podjetnški članek, št. 3/2021

Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št 54/21 je začela veljati dne 24.04.2021. Uredba določa pravila in pogoje za proizvodnjo embalaže, njeno uporabo, dajanje na trg v RS in distribucijo ter pravila ravnanja z odpadno embalažo, katere glavni cilje je preprečevati nastajanje odpadne embalaže.

Z uredbo je ukinjen količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Uvaja se možnost plačila pavšalnega zneska za tiste proizvajalce, ki dajo letno na trg v Sloveniji manj kot 1000 kg embalaže.

Kdo je po novi uredbi zavezanec za embalažnino?

Zavezanec po novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži je vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki daje embalažo na trg v RS, če je:

 • embaler,
 • pridobitelj embaliranega blaga,
 • proizvajalec embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga ali
 • pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga.

Uredba podrobneje opredeljuje in pojasnjuje embalerja, pridobitelja embaliranega blaga, proizvajalca embalaže in pridobitelja embalaže. Obveznost velja za vso embalažo ne glede na uporabljeni embalažni material in ne glede na količino.

 Kaj pomeni dati embalažo na trg?

Dati embalažo na trg v Republiki Sloveniji pomeni:

 • omogočiti, da je na trgu v RS prvič dostopno blago, embalirano v RS, ali prvič uporabiti to embalirano blago, če je embaler tega blaga tudi njegov končni uporabnik,
 • omogočiti, da je na trgu v RS prvič dostopno embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici Evropske unije ali članici Evropskega gospodarskega ali uvoženo iz tretjih držav, ali prvič uporabiti to embalirano blago, če je njegov pridobitelj tudi končni uporabnik tega blaga,
 • omogočiti, da je na trgu v RS prvič dostopna embalaža, pridobljena v državi članici, uvožena iz tretje države ali proizvedena v RS, ali prvič uporabiti to embalažo, če je njen pridobitelj ali proizvajalec tudi končni uporabnik te embalaže,
 • iz države članice ali tretje države prodati embalirano blago ali embalažo neposredno končnemu uporabniku preko sredstev za komuniciranje na daljavo.

 Obveznosti proizvajalcev

Vsi proizvajalci, ki opravljajo dejavnost v zvezi z embalažo in dajejo embalažo na trg v Sloveniji, morajo:

 1. opraviti vpis v evidenco proizvajalcev v aplikaciji Embalaža na povezavi: http://okolje.arso.gov.si/embalaza/. Novoustanovljena podjetja so se dolžna vpisati v evidenco proizavajalcev ob registraciji podjetja, za obstoječa podjetja pa se je rok iztekel 24. 5. 2021. Obveznost vpisa ne velja za tiste proizvajalce, ki so se v aplikacijo Embalaža vpisali že v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet v RS (po prej veljavni Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo). Vpis za tuje podjetje izvede pooblaščeni zastopnik.
 2.  izpolnjevati obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO). To lahko podjetja izvedejo na dva načina:
 • samostojno izpolnjevanje obveznosti PRO. V tem primeru podjetje vloži vlogo za vpis v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo pri ARSO in izdela načrt ravnanja z odpadno embalažo.

Kaj pomeni proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO)?

Za vse zavezance velja t.i. proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO), ki predpisuje določene obveznosti. Obveznosti zavezanca so:

 • Vzpostavitev in redno vodenje evidence o dani embalaži na trg.
 • Vključitev v embalažno shemo.
 • Kvartalno poročanje DROE o dani embalaži na trg.

 Evidenca o dajanju embalaže na trg v RS

Proizvajalec mora za vsako koledarsko leto posebej voditi evidenco o embalaži, dani na trg v RS. Evidenca vsebuje podatke o masi embalaže, dane na trg v RS, ločeno po embalažnih materialih in sicer:

 1. papir in karton,
 2. plastika
 3. les,
 4. železo in jeklo,
 5. aluminij,
 6. steklo in
 7. drugo (ločeno po vrsti embalažnega materiala, npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora).

Proizvajalec v evidenci ločeno vodi podatke o kompozitni embalaži in drugi embalaži, sestavljeni iz več kot enega materiala, po posameznih materialih. Proizvajalec je v evidenci dolžan ločeno vodi podatke o servisni embalaži. V primeru, da je proizvajalec tuje podjetje, evidenco vodi njegov pooblaščeni zastopnik.

Proizvajalec je dolžan na ARSO štirikrat letno v elektronski obliki sporočiti podatke o embalaži, dani na trg v RS .

Za zavezance, ki se odločijo za skupno izpolnjevanje obveznosti PRO, bo te podatke na ARSO štirikrat letno sporočala izbrana družba za ravnanje z odpadno embalažo, ki jih pridobiva od proizvajalcev za namen obračuna embalažnine.

 

Članek pripravila:

Marija Rogan Šik, svetovalka SPOT svetovanje Obalno-kraške regije

 

Viri:

 Projekt SPOT svetovanje Obalno-kraška regija je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

SPOT svetovanje

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti