Zelena delovna mesta – javno povabilo

Zavod RS za zaposlovanje je dne 20.1.2021 na svoji spletni strani objavil Javno povabilo delodajalcem za subvencionirano zaposlovanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v okviru programa Zelena delovna
mesta.

Delodajalci, ki izpolnjujete pogoje javnega povabila, za zaposlitev brezposelne osebe na zelenem delovnem mestu lahko prejemate mesečno subvencijo 340 EUR. Izplačuje se lahko največ 24 mesecev.

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo programa Zelena delovna mesta,  ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za:

 • polni delovni čas, 40 ur na teden ali polni delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne krajši od 36 ur, skladno s 143. členom ZDR-1 ali
 • delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti2 , vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Kdo se lahko prijavi?

Kandidirate lahko delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete vse druge pogoje, opredeljene v 6. poglavju javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane zapadle obveznosti. 

Na javnem povabilu ne morete kandidirati:

 • gospodarske družbe, ki ste v 100-dstotni lasti Republike Slovenije,
 • delodajalci, ki poslujete v sektorju S.13 – Država, in
 • delodajalci, ki poslujete v sektorju S.15 – Nepridobitne institucionalne storitve gospodinjstvom, razen, če poslujete kot društvo, združenje, ustanova, zavod ali mladinski svet.

 • Podnebni in okoljski cilji

S spodbujanjem zaposlovanja brezposelnih oseb na zelenih delovnih mestih bomo omogočili, da bodo delodajalci prispevali k naslednjim podnebnim in okoljskim ciljem:

 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
 • povečana odpornost in prilagoditvena sposobnost družbe na vplive podnebnih sprememb,
 • razvoj in uporaba obnovljivih virov energije ter razvoj in uporaba drugih tehnologij, ki prispevajo k prehodu na varno in trajnostno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida,
 • zmanjšana raba virov ter povečana snovna in energetska učinkovitost,
 • spodbujanje prehoda na promet z nizkimi emisijami in javni promet,
 • preprečevanje nastanka odpadkov, ponovna raba, reciklaža ali predelava odpadkov,
 • okolju varno zajemanje ogljikovega dioksida,
 • ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti in varovanje naravnih vrednot,
 • odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30.6.2021.

Več informacij je dosegljivih na povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zelena-delovna-mesta-2021

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti