Javni razpis P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP

V Ur. l. RS, št. 97/2021 z dne 18.06.2021 je bil objavljen Javni razpis P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo digitalne transformacije in so:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena,
  • posredni stroški.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022.

Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR. (Višina upravičenih stroškov operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR).

Prijavo na javni razpis mora vlagatelj oddati vlogo na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni obliki v predpisanem roku iz javnega razpisa. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo vlagatelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

ROK za predložitev vlog je 1. 9. 2021 do 14:00.

Več o razpisu najdete na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Zadnje aktivnosti